DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

SVATEBNÍ FOTOALBA

Kontakt‚ obchodní podmínky

KONTAKTNÍ OSOBA:  

Zuzana Filisteinová

Třísov 13, 382 03 Křemže

tel: +420 732 800 906

e-mail: svatebnifotoalba@seznam.cz

   http://www.svatebnifotoalbumy.websnadno.cz

 

FAKTURAČNÍ ADRESA:

Jiří Fajtl

Okružní 261, 373 61 Hrdějovice

IČ: 02884747

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zboží zasíláme prostřednictvím služby České pošty. Objednávka je vyřízena předáním zboží České pošty. Zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce. Kupující je povinen prohlédnout si řádně zboží s vynaložením odborné péče a to podle možnosti co nejdříve po přechodu „nebezpečí škody na zboží" na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu „nebezpečí škody na zboží" na něj, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den, kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

 

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající do 14ti dní zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

 

Pokud je realizována objednávka mezi podnikatelskými subjetky - fyzickými nebo právnickými osobami řídí se obchodní vztah Obchodním zákoníkem. Náklady spojené s dodáním do místa plnění nese odběratel (Pokud není sjednáno, jinak). Požaduje-li odběratel dopravu předmětu plnění, dodavatel podle charakteru předmětu plnění a údajů na objednávce a potvrzení objednávky zvolí adekvátní způsob dopravy (poštovní přepravu, přepravní službu anebo vlastní dopravu dodavatele). Je-li předmět plnění přepravován podle přepravních pokynů odběratele, přechází na odběratele riziko ztráty, poškození či zničení okamžikem předání předmětu plnění poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem dopravy předmětu plnění odběrateli.

 

Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna odběratelem určená osoba), nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 

Nepřevezme-li odběratel objednané zboží se specifikací "dobírka", je Dodavatel oprávněn odstoupit od takové dodávky zboží, a to jednostranným prohlášením o odstoupení doručeným Odběrateli. V tomto případě je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli pokutu ve výši 40 % z kupní ceny závazně objednaného a neodebraného zboží a veškeré prokazatelné expediční a přepravní náklady.

 

V případě vadného zboží se postupuje dle reklamačního řádu.

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zavazuji se, že veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje je možno na výslovnou žádost zákazníka vymazat z naší databáze.